czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

 • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

 • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

 • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

 • Piotra i Pawła

XL sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 29 marca

wtorek, 27.03.2018 14:02

W czwartek, 29 marca, o godz. 10.00 w sali obrad im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1) odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018 r.      
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 2018 r.
 6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 22 lutego do 28 marca 2018 r.
 1. Część druga:
 1. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2017 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.
 2. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima na drogach miejskich i powiatowych za 2017 r.
 3. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w 2017 roku.
 4. Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,
 5. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2017 r.
 6. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2017 r.
 7. Podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2018.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
  2. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018,
  3. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
  4. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,
  5. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie,
  6. wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Tczew „Panorama Miasta”,
  7. podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Tczewie.
  8. przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”.
  9. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok,
  10. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

 

Porządek sporządzono 8 marca 2018 r.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013