czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

 • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

 • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

 • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

 • Piotra i Pawła

Tczew dofinansuje remonty zabytków kwotą 100 tys. zł

czwartek, 12.04.2018 11:58

W tym roku miasto podwoiło środki przeznaczone na prace remontowe przy obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej.

W budżecie gminy na rok 2018 przeznaczono na ten cel środki w wysokości 100 000 zł, czyli dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich.

29 marca br. Rada Miejska w Tczewie Uchwałą nr XL/365/2018 przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, następującym podmiotom:

 1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie, w wysokości 18 000 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
 2. właścicielowi nieruchomości przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie na remont elewacji frontowej i wymianę stolarki okiennej (w części mieszkalnej) w budynku (ul. Krótka 13, Tczew), w wysokości 17 000 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
 3. współwłaścicielowi nieruchomości przy ul. Krótkiej 10 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku (ul. Krótka 10, Tczew), w wysokości 17 000 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
 4. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 9 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku (ul. Krótka 9, Tczew), w wysokości 8 900 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
 5. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej (I etap) – remont IV kondygnacji budynku (Pl. Hallera 15, Tczew), w wysokości 19 300 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
 6. właścicielom nieruchomości przy ul. Okrzei 11 w Tczewie na remont elewacji frontowej w budynku (ul. Okrzei 11, Tczew), w wysokości 11 200 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
 7. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Podgórnej 3 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku (ul. Podgórna 3, Tczew), w wysokości 8 600 zł , nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

Dofinansowanie z budżetu gminy prowadzone jest na podstawie przyjętych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa (Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r.).

Na podstawie ww. Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w terminie składania wniosków, tj. do 10 stycznia 2018 r., złożonych zostało 8 wniosków. Wnioski dotyczyły obiektów, które wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Obiekty te objęte są ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami.

Wszystkie wnioski poddane były analizie pod względem zgodności z regulaminem, w tym ich kompletności. Po analizie złożonych wniosków, a także biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji oraz zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektów oraz wizerunku miasta, Rada Miejska w Tczewie postanowiła przyznać dotacje na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale w kościele farnym oraz na remonty elewacji frontowych kamienic przy: ul. Krótkiej 9, 10 i 13 (w przypadku Krótkiej 13 również wymianę stolarki okiennej od strony frontowej), ul. Okrzei 11, ul. Podgórnej 3 i Pl. Hallera 15. Ze względu na ograniczone środki finansowe w roku bieżącym, Rada Miejska w Tczewie nie przyznała dotacji na remont elewacji bocznych w budynku przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie (przyznania dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej w 2016 i 2017 r.). Remont elewacji bocznych może zostać wykonany w kolejnych latach.

 

Zgodnie § 9 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miejską Tczew z beneficjentem. W umowie określone zostaną między innymi: szczegółowy opis zadania, na które przyznana została dotacja, termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji, kwotę dotacji i tryb jej płatności oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną z niej pokryte, zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę, pozostałych kosztów zadania, na które przyznano dotację, tryb kontroli realizacji zadania, zapewnienie przez podmiot poddania się kontroli w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wykonaniu, konieczność potwierdzenia wykonania prac przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew, określenie terminu i sposobu rozliczenia zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013