czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

 • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

 • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

 • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

 • Piotra i Pawła

Konkurs - Czyste Powietrze Tczewa 2016 [aktualizacja!]

czwartek, 31.03.2016 16:56

 

W związku z kolejną edycją konkursu, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pn. Czyste Powietrze Pomorza, Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2016”. Regulamin konkursu „Czyste powietrze Tczewa” oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się do pobrania poniżej w załącznikach.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem i ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie, w formie pisemnego wniosku, według wzoru o symbolu w-CzPT_2016, wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2016 – 28.04.2016 roku (do godziny 17:00 - patrz godziny pracy Urzędu)

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miasta w Tczewie.

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła, poprzez:

 1. likwidację (przez co rozumie się fizyczny demontaż) kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne),
  • podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
 2. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki zlokalizowane na terenie miasta Tczewa:
  • jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
  • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
  • wielorodzinne stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana bieżąca dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

 

Dofinansowaniem objęte zostaną wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na:

 1. zakup oraz montaż nowych:
  • kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
  • pomp ciepła,
  • węzłów cieplnych z przyłączami,
  • kolektorów słonecznych;
 2. wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. (zakup i montaż elementów instalacji).

 

WAŻNE:

Wnioskodawca po zakończeniu inwestycji rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając rachunki lub faktury dokumentujące poniesione wydatki. Faktury lub rachunki muszą zawierać wyszczególnienie zakupionych elementów instalacji (miedzy innymi: nazwę/rodzaj towaru lub usługi, miarę i ilość kupionych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę towaru lub usługi, wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem)

Ponieważ Gmina Miejska Tczew ubiega się o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚIGW w Gdańsku) - dotacją objęte zostaną tylko udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawców w terminie po opublikowaniu wyników konkursu ogłoszonego przez WFOŚIGW w Gdańsku. O wyniku konkursu Gmina Miejska Tczew powiadomi Wnioskodawców pisemnie po opublikowaniu wyniku przez WFOŚIGW w Gdańsku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie po 1 lipca 2016 roku.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest zlikwidować wszystkie źródła ciepła opalane węglem lub koksem w miejscu realizacji zadania.

 


W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa oznacza to likwidację wszystkich pieców w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota.

W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, będącego częścią wspólnoty mieszkaniowej, likwidacji podlega(ją) źródło(a) ciepła w lokalu, którego wniosek dotyczy. 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu:

Do wniosku wraz z pismem przewodnim, które wyszczególnia przekazywane dokumenty, muszą być dołączone następujące dokumenty: planowany efekt ekologiczny, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (wydruk oraz wersja na nośniku elektronicznym), aktualny wyciąg z księgi wieczystej modernizowanej nieruchomości, potwierdzenie możliwości wykonania danego przedsięwzięcia przez odpowiednie organy oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem oraz zgoda osób uprawnionych na realizacje zadania objętego wnioskiem,

 

Kontakt

Ewa Banaszak
Wydział Spraw Komunalnych
58 775-94-74
banaszak@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski
Wydział Rozwoju Miasta
58 775-94-13
gockowski@um.tczew.pl

 

Pobierz załączone pliki

- Regulamin_konkursu_Czyste_powietrze_Tczewa

- Wniosek W-CzPT_2016

- Planowane efekty ekologiczne CzPT_2016

- Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa"

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013