sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

 • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

 • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

 • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

XXVIII sesja Rady Miejskiej - 30 marca

wtorek, 28.03.2017 14:19

W czwartek, 30 marca o godz. 10.00 , w sali konferencyjnej im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim (ul. 30 Stycznia 1)  odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

 

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 23 lutego 2017 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 2017 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 23 lutego do 29 marca 2017 r.

      II.  Część druga:

 1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2016 roku.
 2. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu wspierania rodzin miasta Tczewa na lata 2015-2017.
 3. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2017”.
 4. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2016 r.
 5. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2016 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2016 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.
 7. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2016.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Tczew,
  2. określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  3. realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej 5 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020,
  4. określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
  5. przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew, 
  6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
  7. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
  8. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,
  9. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  ( lokal położony przy ul. Nowowiejskiej 12A ),
  10. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  ( lokal położony przy ul. 30-go Stycznia 11),
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  ( lokal położony przy Al. Zwycięstwa 19),
  12. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  ( lokal położony przy ul. Tetmajera 3),
  13.  zmiany budżetu miasta na 2017 rok,
  14.  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030.

 

 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

 

 

Porządek sporządzono 16 marca 2017 r.

                                                                                                                                                                                                               

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013