środa, 26 lipca 2017
Imieniny: Anny i Mirosławy

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

29 lipca 2017

Imieniny

  • Marty i Olafa

Wyprawka i stypendium szkolne - czekamy na wnioski

wtorek, 09.08.2016 13:51

Wyprawka szkolna i stypendium szkolne to formy pomocy uczniom, celem tych programów jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego.

WYPRAWKA SZKOLNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, pomoc w formie dofinansowania jest udzielana uczniom:

- słabowidzącym, niesłyszącym lub słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz  uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych – klas VI, gimnazjów – klas III i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

- Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także klasy i rodzaju szkoły, maksymalna wartość pomocy może wynieść od 175 zł do 770 zł

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do 12 września 2016 r.

Po otrzymaniu przez szkoły, złożonych wniosków od rodziców, dyrektor placówki przesyła do Urzędu Miejskiego w Tczewie listę uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy (do dnia 14 września br.). Po tym terminie rodzice uczniów zakwalifikowanych do dofinansowania i uczęszczających do szkół nie podlegających Gminie Miejskiej Tczew powinni zgłosić się do UM Wydział Edukacji w celu uzyskania dofinansowania. Wypłata nastąpi w momencie otrzymania środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2015 r. na wyprawki  szkolne  wydano około  72 tys. zł.

Więcej informacji: Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 329 oraz 58 77 59 326).

 

STYPENDIUM   SZKOLNE  

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 514 zł (netto). Wnioski  składa się w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Termin składania wniosków: do 15 września, a dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich  - do 15 października.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi na:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (np. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne itp.);

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych;

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, lektur, słowników, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów);

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot wydatków  (w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wydatki te musi zaakceptować dyrektor placówki i główna księgowa, a w przypadku pozostałych uczniów – naczelnik Wydz. Edukacji UM.

W ub. roku na stypendia szkolne wykorzystanych zostało ponad 647 tys. zł

Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 329, 58 77 59 395 ) .

 

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013