środa, 23 sierpnia 2017
Imieniny: Filipa i Apolinarego

23 sierpnia 2017

Imieniny

  • Filipa i Apolinarego

24 sierpnia 2017

Imieniny

  • Jerzego i Bartłomieja

25 sierpnia 2017

Imieniny

  • Ludwika i Luizy

26 sierpnia 2017

Imieniny

  • Marii i Zefiryny

Społeczna od-nowa - szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem

środa, 14.06.2017 11:51

"Społeczna od-nowa" to jeden z dwóch projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane w Tczewie w najbliższych latach.

Na projekt ten miasto otrzymało unijne dofinansowanie w  wysokości 1 017 403,98 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego - Miasto od-nowa – rewitalizacja  Starego Miasta i Zatorza w Tczewie to 15 693 799,69 zł (wkład własny to 2,8 mln zł, poziom dofinansowania - blisko 85 proc.).

- Tzw. miękka rewitalizacja, czyli działania społeczne są nawet bardziej istotne niż inwestycyjne, ponieważ jest to praca wśród mieszkańców – tłumaczy Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Jeśli te nowe inwestycje nie wypełnią się ludźmi, to pieniądze nie będą wykorzystane. Dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Fundacji Pokolenia, które z ramienia miasta będą realizować te działania.

- Projekt Społeczna od-nowa skierowany jest do 120 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany Tczewa. Celem jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, którzy z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie – mówi Iwona Bylicka z MOPS.

Projekt rozpocznie się 30 marca, a zakończy 31 grudnia 2021 r.

Cele szczegółowe projektu obejmują: zwiększenie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, liczby poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu, zdobywających kwalifikacje lub pracujących - 32 osoby. Ponadto celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Działania w ramach projektu zakładają utworzenie dla każdej rodziny/osoby indywidualnej ścieżki reintegracji oraz skierowanie do odpowiedniego wsparcia. Dobór wsparcia zostanie ustalony na podstawie diagnozy problemów i potrzeb poszczególnych osób. W projekcie zagwarantowane będzie zarówno indywidualne poradnictwo specjalistyczne jak i grupowe warsztaty, które będą miały na celu przywracanie i/lub wzmacnianie kompetencji społecznych, pogłębianie więzi rodzinnych usprawnianie komunikacji pomiędzy członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Zaplanowane wsparcie będzie wzmocnione prowadzonymi działaniami animacyjnymi Powstanie 30 miejsc świadczenia usług społecznych.

Projekt jest zintegrowany z projektem "Miasto od-nowa–rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza" planowanym w ramach 8.1.1. Realizacja będzie się odbywała z wykorzystaniem zasobów technicznych i kadrowych placówek zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym i przygotowanych w tym celu w ramach projektu zintegrowanego.

Działania w ramach projektu "Społeczna odnowa" w zakresie realizowanych usług społecznych będą wzmacniane i uzupełniane działaniami zaplanowanymi z zakresu aktywizacji zawodowej, które są oferowane w ramach projektu Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim. dzięki temu osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę na usamodzielnienie i wyjście z systemu pomocy społecznej. Ponadto działania projektu komplementarne są z działaniami prowadzonymi w ramach projektu zintegrowanego z Poddziałania 8.1.1 "Miasto od-nowa– rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza". Realizacja projektu będzie się odbywała w pomieszczeniach i z wykorzystaniem wyposażenia przygotowanego w ramach w/w projektu.

M.M.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013