środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Sesja Rady Miejskiej – 29 czerwca

wtorek, 27.06.2017 08:26

29 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 10.00 w sali obrad im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek obrad

I. Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.

2. Sprawdzenie obecności radnych.

3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z  25 maja 2017 r.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za   czerwiec 2017 r.

6. Informacja z interpelacji  zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 maja

do 28 czerwca 2017 r.

II. Część druga:

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.

7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7.3 Dyskusja.

7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2016 rok.

7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2016 rok.

9. Ocena z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2016 rok.

10. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2017 r.

11. Podsumowanie działalności Straży Miejskiej za 2016 rok.

 

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

12.1 zmiany budżetu miasta na 2017 r.,

12.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030,

12.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

12.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz”,

12.5 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych,

12.6 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw

nieruchomości gruntowych położonych pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem

Młyńskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew,

12.7 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Malinowskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew,

12.8 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałdowskiej i ul. Ceglarskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew,

12.9 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy

nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Czatkowskiej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew,

12.10 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie,

12.11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej,

12.12 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r.,

12.13 rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zwolnienia

przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis.

 

13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.

14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)

 

Porządek sporządzono 8 czerwca br.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013