środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Reforma edukacji - co się zmieni w Tczewie

poniedziałek, 16.01.2017 15:08

W związku z wprowadzaną rządową reformą edukacji informujemy o zakładanych zmianach w systemie edukacji w Gminie Miejskiej Tczew.

Opracowane założenia są wynikiem szczegółowych analiz struktury szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszym mieście oraz czynników demograficznych.

W przygotowaniu niniejszego opracowania brali udział: dyrektorzy placówek oświatowych, naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański oraz zastępca prezydenta Tczewa Adam Urban.

W pracach nad zmianami w systemie edukacji brano pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, a także kadry nauczycielskiej w naszym mieście oraz czynniki ekonomiczne związane z funkcjonowaniem określonej sieci szkół. Istotne znaczenie miało ponadto zapewnienie w szkołach niskiej zmianowości, bardzo istotnej z punktu widzenia podnoszenia jakości edukacji i tworzenia jak najlepszych warunków uczenia się dla dzieci oraz pracy nauczycieli.

Zmiany w strukturze szkół

Kierując się powyższymi czynnikami za najkorzystniejsze rozwiązanie uznano przeniesienie klas VII (w całości) z dotychczasowych szkół podstawowych do nowych szkół podstawowych, które będą funkcjonowały w budynkach obecnych gimnazjów (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2), przez trzy kolejne lata szkolne. Dzięki przenoszeniu całych oddziałów dzieci nadal pozostają w swoim środowisku rówieśniczym.

W roku szkolnym 2017/18 będzie to przebiegało w sposób następujący:

  • - 3 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 5,

- 4 z 5 oddziałów z Szkoły Podstawowej nr 10 (oddział integracyjny pozostaje w SP10) oraz

- 3 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 11 przechodzą do nowej Szkoły Podstawowej Nr 1 (obecne Gimnazjum Nr 1);

  • natomiast:

- 2 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 8,

- 7 oddziałów z Szkoły Podstawowej 12 oraz

- 2 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 11 przechodzą do nowej Szkoły Podstawowej Nr 4  (obecne Gimnazjum Nr 3). Mowa tu o klasie usportowionej oraz klasie, w której największa liczba dzieci pochodzi z Osiedla Suchostrzygi i Bajkowego.

Jednocześnie planujemy włączenie dotychczasowego Gimnazjum nr 2 do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, która będzie funkcjonować w dwóch budynkach, co najmniej do czasu wygaszenia gimnazjum.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie ze stanem na 30.09.2016 r. liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wynosi łącznie 5 762. Natomiast prognozowana liczba uczniów w szkołach samorządowych miasta Tczewa na rok 2023 wynosi 4 043. Związane jest to zarówno  z wprowadzaną reformą edukacji, na skutek której w szkołach podstawowych podległych miastu będzie uczyć się osiem roczników dzieci, (obecnie uczy się dziewięć;  6 roczników klas podstawowych i 3 roczniki w gimnazjach), wyjściem ze szkół dwóch  1,5 roczników, w których uczą się obecnie razem dzieci sześcio- i siedmio- letnie, a także czynnikami demograficznymi.

-  Szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.

-  W gimnazjach z dniem 1 września 2017 r. nastąpi zaprzestanie naboru. Natomiast z dniem 31 sierpnia 2019 r. nastąpi zakończenie ich działalności.

Zatrudnienie

Kwestie dotyczące zatrudnienia dyrektorów szkół oraz nauczycieli kształtować się będą w sposób następujący:

  • W przypadku przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią – dyrektor pozostaje na stanowisku do końca kadencji.
  • W przypadku przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową – dyrektor gimnazjum staje się dyrektorem szkoły podstawowej i pozostaje na stanowisku do końca kadencji.

Natomiast w przypadku włączenia gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej – dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum.

W związku z wdrażaną reformą systemu edukacji, polegającą na wygaszaniu gimnazjów, przeprowadzona została analiza zatrudnienia w oparciu o nową podstawę programową.
Ustalono, że w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 nie przewiduje się zwolnień nauczycieli – przedmiotowców. Począwszy jednak od roku 2019, kiedy z systemu odejdzie cały jeden rocznik uczniów, zmiany w zatrudnieniu będą nieuniknione. Na dzień dzisiejszy trudno mówić o ich skali, gdyż przez dwa lata szkolne zajdzie dużo trudnych dziś do przewidzenia zmian w zatrudnieniu, np.: emerytury, dodatkowe kwalifikacje. Ponadto planowane jest ograniczenie do niezbędnego minimum liczby nadgodzin, aby w ten sposób wygospodarować dodatkowe etaty. Pamiętać należy także o tym, iż w 2019 roku w I klasach szkół ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki młodzieży. Jeden po ukończeniu III klasy gimnazjum, drugi po VIII klasie szkoły podstawowej. Powyższe może spowodować potrzebę zatrudnienia w tych szkołach dodatkowych nauczycieli, co może rozwiązać problem brakujących etatów w szkołach podstawowych.

W latach 2017/18 i 2018/19 zwolnienia nauczycieli będą natomiast dotyczyły nauczania zintegrowanego tj. nauczycieli klas I – III. Wynika to z ukończenia przez uczniów, którzy pochodzą  z 1,5 rocznikowego naboru, klasy III.  Przeprowadzona analiza wskazuje, że po uwzględnieniu wszystkich okoliczności (zatrudnienie na innych stanowiskach pedagogicznych i zatrudnienie
w nowo powstałych szkołach podstawowych), w dwóch kolejnych latach szkolnych zabraknie zatrudnienia dla około 11 osób. W analizie tej nie uwzględniono oddziałów „0” w szkołach podstawowych – jeśli ilość tych oddziałów wzrośnie w stosunku do bieżącego roku szkolnego zmniejszy się brakująca ilość etatów dla nauczycieli nauczania zintegrowanego. Koszty odpraw wynikające z możliwych zwolnień to maksymalnie kwota około 330 000 zł (do oszacowania kwot przyjęto wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego).

Koszty

Koszty dostosowania obecnych gimnazjów do przyjęcia klas pierwszych to w 2017 r. około 240 000 zł na doposażenie 6 sal, ewentualne ich remonty i dostosowanie łazienek oraz około 12 000 zł na przygotowanie świetlic. W kolejnych latach koszt będzie uzależniony od ilości oddziałów jakie rozpoczną naukę w tych szkołach. Miasto dążyć będzie w miarę możliwości do obniżenia tych wydatków poprzez przenoszenie wyposażenia sal z obecnych szkół podstawowych.

Koszty dostosowania szkół podstawowych do prowadzenia klas VII i VIII to około
140 000 zł. Wydatki te w związku z przenoszeniem klas VII do nowych szkół podstawowych, które będą funkcjonowały w budynkach dotychczasowych gimnazjów, mogą zostać rozłożone na trzy lata.

Łącznie koszty związane z opisanymi powyżej zmianami wyniosą przez najbliższe lata ok. 700 tys. zł.

 

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie radnym do zaakceptowania projekt uchwały proponującej plan sieci publicznych szkół podstawowych (sześcioletnich przekształconych w ośmioletnie), warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów oraz plan sieci publicznych gimnazjów (na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019), a także granice obwodów tych szkół. Zgodnie z projektem ustawy uchwałę dostosowującą sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gmina Miejska Tczew musi podjąć do 31 marca 2017 r.

(Urząd Miejski w Tczewie)

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013