wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Reforma edukacji – propozycja nowej sieci szkół w Tczewie

piątek, 27.01.2017 10:10

Miejscy radni uchwalili projekt dostosowania sieci szkół do wymogów reformy edukacji.

Przyjęta na styczniowej sesji uchwała proponuje plan sieci publicznych szkół podstawowych (sześcioletnich przekształconych w ośmioletnie), warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów oraz plan sieci publicznych gimnazjów (na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019), a także granice obwodów tych szkół. Projekt ten zostanie przesłany do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ostateczna  uchwałę dostosowującą sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gmina Miejska Tczew musi podjąć do 31 marca 2017 r.

W pracach nad dostosowaniem tczewskich szkół podstawowych i gimnazjalnych do wymogów reformy oświatowej brali udział: dyrektorzy placówek oświatowych, naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański oraz zastępca prezydenta Tczewa Adam Urban.

- W pracach nad zmianami w systemie edukacji brano pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, a także kadry nauczycielskiej w naszym mieście oraz czynniki ekonomiczne związane z funkcjonowaniem określonej sieci szkół – tłumaczył radny Tomasz Tobiański podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej. -  Istotne znaczenie miało ponadto zapewnienie w szkołach niskiej zmianowości, bardzo istotnej z punktu widzenia podnoszenia jakości edukacji i tworzenia jak najlepszych warunków uczenia się dla dzieci oraz pracy nauczycieli.

Zmiany w strukturze szkół

Kierując się powyższymi czynnikami za najkorzystniejsze rozwiązanie uznano przeniesienie klas VII (w całości) z dotychczasowych szkół podstawowych do nowych szkół podstawowych, które będą funkcjonowały w budynkach obecnych gimnazjów (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2), przez trzy kolejne lata szkolne. Dzięki przenoszeniu całych oddziałów dzieci nadal pozostają w swoim środowisku rówieśniczym.

 

W roku szkolnym 2017/18 będzie to przebiegało w sposób następujący:

  • do nowej Szkoły Podstawowej Nr 1 (obecne Gimnazjum Nr 1) przechodzą:

- 3 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 5,

- 4 z 5 oddziałów z Szkoły Podstawowej nr 10 (oddział integracyjny pozostaje w SP10) oraz- 3 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 11;

  • do nowej Szkoły Podstawowej Nr 4  (obecne Gimnazjum Nr 3) przechodzą:

- 2 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 8,

- 7 oddziałów z Szkoły Podstawowej 12 oraz

- 2 oddziały z Szkoły Podstawowej nr 11 (mowa tu o klasie usportowionej oraz klasie, w której największa liczba dzieci pochodzi z Osiedla Suchostrzygi i Bajkowego).

 

Jednocześnie planuje się włączenie dotychczasowego Gimnazjum nr 2 do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, która będzie funkcjonować w dwóch budynkach, co najmniej do czasu wygaszenia gimnazjum.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie ze stanem na 30.09.2016 r. liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wynosi łącznie 5 762. Natomiast prognozowana liczba uczniów w szkołach samorządowych miasta Tczewa na rok 2023 wynosi 4 043. Związane jest to zarówno  z wprowadzaną reformą edukacji, na skutek której w szkołach podstawowych podległych miastu będzie uczyć się osiem roczników dzieci, (obecnie uczy się dziewięć;  6 roczników klas podstawowych i 3 roczniki w gimnazjach), wyjściem ze szkół dwóch  1,5 roczników, w których uczą się obecnie razem dzieci sześcio- i siedmio- letnie, a także czynnikami demograficznymi.

-  Szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.

-  W gimnazjach z dniem 1 września 2017 r. nastąpi zaprzestanie naboru. Natomiast z dniem 31 sierpnia 2019 r. nastąpi zakończenie ich działalności.

Zatrudnienie

Kwestie dotyczące zatrudnienia dyrektorów szkół oraz nauczycieli kształtować się będą w sposób następujący:

  • W przypadku przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią – dyrektor pozostaje na stanowisku do końca kadencji.
  • W przypadku przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową – dyrektor gimnazjum staje się dyrektorem szkoły podstawowej i pozostaje na stanowisku do końca kadencji.

Natomiast w przypadku włączenia gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej – dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum.

W związku z wdrażaną reformą systemu edukacji, polegającą na wygaszaniu gimnazjów, przeprowadzona została analiza zatrudnienia w oparciu o nową podstawę programową.
Ustalono, że w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 nie przewiduje się zwolnień nauczycieli – przedmiotowców. Począwszy jednak od roku 2019, kiedy z systemu odejdzie cały jeden rocznik uczniów, zmiany w zatrudnieniu będą nieuniknione. Na dzień dzisiejszy trudno mówić o ich skali, gdyż przez dwa lata szkolne zajdzie dużo trudnych dziś do przewidzenia zmian w zatrudnieniu, np.: emerytury, dodatkowe kwalifikacje. Ponadto planowane jest ograniczenie do niezbędnego minimum liczby nadgodzin, aby w ten sposób wygospodarować dodatkowe etaty. Pamiętać należy także o tym, iż w 2019 roku w I klasach szkół ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki młodzieży. Jeden po ukończeniu III klasy gimnazjum, drugi po VIII klasie szkoły podstawowej. Powyższe może spowodować potrzebę zatrudnienia w tych szkołach dodatkowych nauczycieli, co może rozwiązać problem brakujących etatów w szkołach podstawowych.

W latach 2017/18 i 2018/19 zwolnienia nauczycieli będą natomiast dotyczyły nauczania zintegrowanego tj. nauczycieli klas I – III. Wynika to z ukończenia przez uczniów, którzy pochodzą  z 1,5 rocznikowego naboru, klasy III.  Przeprowadzona analiza wskazuje, że po uwzględnieniu wszystkich okoliczności (zatrudnienie na innych stanowiskach pedagogicznych i zatrudnienie w nowo powstałych szkołach podstawowych), w dwóch kolejnych latach szkolnych zabraknie zatrudnienia dla około 11 osób. W analizie tej nie uwzględniono oddziałów „0” w szkołach podstawowych – jeśli ilość tych oddziałów wzrośnie w stosunku do bieżącego roku szkolnego zmniejszy się brakująca ilość etatów dla nauczycieli nauczania zintegrowanego.

Koszty

Koszty odpraw wynikające z możliwych zwolnień to maksymalnie kwota około 330 000 zł (do oszacowania kwot przyjęto wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego).

Koszty dostosowania obecnych gimnazjów do przyjęcia klas pierwszych to w 2017 r. około 240 000 zł na doposażenie 6 sal, ewentualne ich remonty i dostosowanie łazienek oraz około 12 000 zł na przygotowanie świetlic. W kolejnych latach koszt będzie uzależniony od ilości oddziałów jakie rozpoczną naukę w tych szkołach. Miasto dążyć będzie w miarę możliwości do obniżenia tych wydatków poprzez przenoszenie wyposażenia sal z obecnych szkół podstawowych.

Koszty dostosowania szkół podstawowych do prowadzenia klas VII i VIII to około
140 000 zł. Wydatki te w związku z przenoszeniem klas VII do nowych szkół podstawowych, które będą funkcjonowały w budynkach dotychczasowych gimnazjów, mogą zostać rozłożone na trzy lata.

Łącznie koszty związane z opisanymi powyżej zmianami wyniosą przez najbliższe lata około 700 000 zł.

 

M.M.

ZOBACZ:

uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013