sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – obwieszczenie

wtorek, 24.01.2017 08:54

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Prezydent Miasta Tczewa podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – Aktualizacja.

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Tczewa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – Aktualizacja”.

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem
nr RDOŚ-Gd-WOO.410.116.2016.AM.KSZ.1 z dnia 19.01.2017r. (data wpływu 19.01.2017r.) uznał, że dla opracowania ww. projektu dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem nr ONS.9022.1.104.2016.LK z dnia 11.01.2017r. (data wpływu 17.01.2017r.) uzgodnił, odstąpienie od obowiązku prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.

 

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz  uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Prezydent Miasta Tczewa odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – Aktualizacja.

 

Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie,  ul. Plac Piłsudskiego 1, pokój nr 42/43 (II Pietro) w godzinach pracy Urzędu  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego  dokumentu  umieszczono  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego w  Tczewie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Prezydent Miasta

 Mirosław Pobłocki

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013