środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Nowy projekt tczewskiego Urzędu Pracy - szansa na zatrudnienie bezrobotnych

wtorek, 11.07.2017 14:07

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 466 (272K,194M) osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których został ustalony profil pomocy I lub II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru powiatu tczewskiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 466 (272K,194M) osób bezrobotnych z grupy docelowej.

Cele szczegółowe:

 -aktywizacja zawodowa rozumiana jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia co najmniej: 33% uczestników w wieku 50 lat i więcej; 39% kobiet; 33% osób    z niepełnosprawnościami.; 30% osób długotrwale bezrobotnych; 38% uczestników o niskich kwalifikacjach (dotyczy uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie /nie wliczając uczestników, którzy podjęli samozatrudnienie dzięki wypłaconym w projekcie środkom na podjęcie działalności gospodarczej/);

 -poprawa zdolności do zatrudnienia uczestników projektu

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

- diagnoza uczestników projektu (IPD) dla wszystkich uczestników

- pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników

- przeprowadzenie szkoleń zawodowych (w tym indywidualnych) oraz językowych dla 134 osób w tym: (po 67 osób w roku 2017 i w roku 2018)

- organizacja staży dla 112 osób (60 osób w roku 2017 oraz 52 osoby w roku 2018)

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 140 osób (70 osób w roku 2017 i 70 osób w roku 2018)

- zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 80 osób (40 osób w roku 2017 i 40 osób w roku 2018)

Głównym efektem projektu będzie podjęcie i utrzymanie przez uczestników zatrudnienia przez co najmniej 3 miesiące.

Wartość projektu: 6.104.243,40 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 85% wartości projektu tj. 5.188.606,90 zł

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013