wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Najzdolniejsi tczewscy uczniowie i studenci – nagrody czekają

wtorek, 11.10.2016 11:50

Najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać o nagrody prezydenta Tczewa. Nagrody przyznawane są w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Pula nagród to 20 tys. zł.

W ubiegłym roku nagrodę otrzymało 17 młodych tczewian.

Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek za:

- wybitne osiągnięcia w nauce,

- wybitne osiągnięcia artystyczne.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom:

1.szkół gimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

2.szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad o zasięgu ogólnopolskim (zawody centralne) i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1.posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym za osiągnięcia i aktywność uważa się w szczególności:

- współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami naukowo – badawczymi,

- publikacje w czasopismach naukowych.

2.zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów,

3.uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8,

4.uzyskali wpis na kolejny rok studiów lub wpis świadczący o zakończeniu  studiów,

5.nie przebywają na urlopie dziekańskim,

6.nie powtarzali  i nie powtarzają roku.

 

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje  uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,

- są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie), a w przypadku studentów -  nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali  i nie powtarzają roku.

 

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

- dyrektorzy – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- rodzice uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych lub ich absolwenci

- studenci

- dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Fabryki Sztuk, Szkoły Muzycznej w Tczewie

- organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami lub studentami.

 

Wniosek  o nagrodę powinien zawierać uzasadnienie, z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o nagrodę. Do wniosku należy dołączyć:

- potwierdzoną kopię świadectwa (indeksu), kartę ocen semestralnych wystawiona przez dyrektora szkoły/ dziekana wyższej uczelni

- potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne.

 

Wnioski należy złożyć do 31 października, a komisja rozpatrzy je do 15 listopada br.

 

Regulamin przyznawania nagrody określa uchwała Rady Miejskiej w Tczewie nr VI/33/2007 z 29 marca 2007 r. oraz zmieniająca ją Uchwała Nr XLVII/408/2010 z 24 czerwca 2010 r. Uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej; www.bip.tczew.pl. Informacji zasięgnąć można także w Wydz. Edukacji UM.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013