sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Czyste powietrze Tczewa 2017 - czekamy na wnioski

wtorek, 07.03.2017 09:48

Tczewianie, którzy zamierzają wymienić piece opalane węglem lub koksem na bardziej ekologiczne, mają szansę na dofinansowanie.

W związku z kolejną edycją konkursu, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pn. Czyste Powietrze Pomorza, Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2017”. Regulamin konkursu „Czyste powietrze Tczewa” oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ

Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  i ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Tczewie w terminie do 28.04.2017 roku (do godziny 14:00))

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację (przez co rozumie się fizyczny demontaż) kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła),

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki zlokalizowane na terenie miasta Tczewa:

- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

- wielorodzinne stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana aktualna dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

 Dofinansowaniem objęte zostaną wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na:

  1. zakup oraz montaż nowych:

- kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,

- pomp ciepła,

- węzłów cieplnych z przyłączami;

  1. wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. (zakup i montaż elementów instalacji).

Wnioskodawca po zakończeniu inwestycji rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając rachunki lub faktury dokumentujące poniesione wydatki.

Ponieważ Gmina Miejska Tczew ubiega się o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚIGW w Gdańsku) - dotacją objęte zostaną tylko udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawców w terminie po opublikowaniu wyników konkursu ogłoszonego przez WFOŚIGW w Gdańsku. O wyniku konkursu Gmina Miejska Tczew powiadomi Wnioskodawców pisemnie po opublikowaniu wyniku przez WFOŚIGW w Gdańsku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie po 1 lipca 2017 roku.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest zlikwidować wszystkie źródła ciepła opalane węglem lub koksem w miejscu realizacji zadania.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa oznacza to likwidację wszystkich pieców w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota.
W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, będącego częścią wspólnoty mieszkaniowej, likwidacji podlega(ją) źródło(a) ciepła w lokalu, którego wniosek dotyczy. 

Kontakt

Ewa Banaszak-Wydział Spraw Komunalnych, 58 775-94-74
banaszak@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski - Wydział Rozwoju Miasta, 58 775-94-13
gockowski@um.tczew.pl

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013