czwartek, 20 lipca 2017
Imieniny: Czesława i Hieronima

20 lipca 2017

Imieniny

 • Czesława i Hieronima

21 lipca 2017

Imieniny

 • Daniela i Andrzeja

22 lipca 2017

Imieniny

 • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

 • Bogny i Apolinarego

Będzie Komitet Rewitalizacji - nabór we wrześniu

wtorek, 11.07.2017 11:06

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Tczewie.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji. Jest uprawniony do wyrażania opinii i stanowisk oraz podejmowania inicjatyw i rekomendowania rozwiązań w sprawach dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze miasta Tczewa, opiniowania raportów z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030”.

Komitet uczestniczy w przygotowaniu oraz opiniowaniu projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Tczewa, uchwał Rady Miejskiej w Tczewie i aktów prawa miejscowego związanych z rewitalizacją.

Komitet liczy nie więcej niż 24 członków (mieszkańców Tczewa), w tym:

 1. - 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich (np. Wydział Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju Miasta, Dom Przedsiębiorcy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego);
 2. - 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie;
 3. - 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 4. - 3 przedstawicieli prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
 5. - 2 przedstawicieli Policji;
 6. - 1 przedstawiciel Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 7. - 1 przedstawiciel reprezentacji przedsiębiorców działających na terenie miasta;
 8. - 2 przedstawicieli oświaty (np. nauczyciele nauczania przedszkolnego i szkolnego, przedstawiciel rady rodziców) z obszaru rewitalizowanego;
 9. - 3 przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
 10. - 4 mieszkańców obszaru rewitalizowanego (innych niż wymienieni wcześniej).

Członkowie Komitetu (dotyczy punktu 3-10) wyłaniani są w drodze naboru, ogłaszanego przez prezydenta miasta. Najbliższy nabór zostanie ogłoszony na początku września.

Członków Komitetu powołuje Prezydent Miasta Tczewa. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

W pracach Komitetu mogą brać udział eksperci w dziedzinie rewitalizacji oraz inne zaproszone osoby, które uczestniczą w posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym bez prawa do głosowania.

Komitet może powoływać grupy robocze zajmujące się zarówno konkretnymi podobszarami rewitalizacji, jak i określonymi zagadnieniami tematycznymi.

M.M.

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013